Kunden (BSH Home Appliances AB)

BSHs historia sträcker sig genom 50 år av att excellera inom produktutveckling och av att ha utvecklats från ett ”joint venture” mellan Bosch och Siemens på 60-talet till dagens koncern BSH Hausgeräte GmbH. Det nordiska dotterbolaget heter BSH Home Appliances AB, och det är där som jag fick möjligheten att iklä mig rollen som Strategy Business developer under 2021. 

Mellan mars och september 2021 vikarierade jag som Strategy Business Developer under den period en teammedlem på BSH Nordic Strategy var på pappaledighet. Som extern konsult fick jag möjligheten att involvera mig i följande projekt:

  • Skapandet av en go-to-market-strategy
  • Implementering av distansarbete (Remote Work)

Case: Remote Work – att få stöd för och implementera en ”hybridarbetsplats”

Från en dag till en annan gick flertalet av oss från att jobba 100% på ett kontor till att jobba 100% hemifrån. Tragedin som är Covi-19 slog till i början av 2020 och förstörde både liv och levebröd och förändrade på ett grundläggande sätt hur vi ser på våra arbetsplatser.

Inom den nordiska och baltiska BSH-regionen jobbade endast 5 av 500 medarbetare på distans innan 2020. När Covid slog till anpassade den nordiska BSH-enheten väldigt snabbt sina rutiner till att ackommodera hemarbete och följde respektive lands lagar och riktlinjer kring hälsa gällande ”lock-downs” som en följd av pandemin. Det hade som effekt att 100% av arbetsstyrkan var tvunget att jobba hemifrån med allt vad det innebär i termer av IT-struktur, arbetsmiljö, teamkänsla och kohesion som ändrades.

Allteftersom tiden gick blev det uppenbart att pandemin inte mattades av och att arbeta hemifrån flera månader i sträck hade förändrat hur arbetsstyrkan såg på sin arbetsplats ur olika perspektiv. Ett projekt skapades i syfte att anpassa arbetsplatsen till en hybridlösning, ”Remote Work”-projektet.

Som följd av en företagsomspännande enkät drogs slutsatsen att majoriteten av medarbetarna uppskattade att arbeta hemifrån och att det påverkade deras effektivitet positivt. Enkäten visade också att de som arbetade i grupp blev negativt påverkade på grund av en sämre gruppdynamik.

Projektet genomförde workshops med intressenter från olika avdelningar och kartlagde behov samt undersökte de juridiska följderna av att implementera en framtida ”hybridarbetsplats” med både distansarbete och arbete på en fysisk arbetsplats.

Projektet delades in i fem underprojekt:

  • Future Office – anpassa kontoret till en hybridlösning vad gäller hur och var man arbetar
  • Online Tools – implementering av nödvändig IT-struktur och ramverk för ”Remote Work”
  • Social Interaction – hur man håller i sociala aktiviteter och skapar en positiv gruppsämja mellan kollegor som arbetar på distans
  • Remote Leadership – hur man hjälper chefer att leda medarbetare på distans
  • Legal and guidelines – hur man anpassar kontrakt och arbetsmiljö samt förutse det oförutsedda vad gäller ett nytt juridiskt landskap när ”hybridarbetsplatser” blir norm

Min roll i ”Remote Work”-projektgruppen

Projektets omfattning inbegrep att samla insikter och att föreslå ett ramverk för testning och implementering. Min roll var initialt att vara en biträdande projektledare och blev sedan den primära projektledaren från strategisidan vad gäller facilitering av de fem projektteamen i syfte att nå projektmålen.

I projektgruppen ingick medarbetare från flera olika avdelningar och kompetenser som jobbade med projektet jämte sina dagliga arbetsuppgifter tillsammans med strategigruppen som var behjälpliga som coacher och facilitatorer.

Jag hjälpte till med att facilitera workshops och i s.k. ”ideation sessions” online (via Miro Boards, ett onlineverktyg för att genomföra digitala workshops). För att följa upp och hjälpa arbetsgrupperna ytterligare höll jag i veckovisa coaching- och uppföljningsmöten med dem med fokus på vägledning och struktur. Då arbetet genomfördes mitt under pandemins svåraste perioder skedde alla möten och samarbeten online och för att underlätta med uppgifter använde vi ett projekthanteringssystem samt intranätet för uppdateringar och kommunikation kring projektstatus.

Insikterna som teamet och jag fick och de förslag vi hade syntetiserades till en presentation som framfördes för management samt VD:n via projektgenomgångsmöten och till resten av organisationen via ”Town Hall”-presentationer.

Utfall

Organisationen beslutade att implementera en 50/50-delning vad gäller distansarbete vs fysisk närvaro på arbetsplatsen post-Covid och att anpassa de fysiska kontoren till en aktivitetsbaserad arbetsplats med områden anpassade till varje lands unika förutsättningar och behov.

Den lyckade implementeringen av ”Remote Work” och hybridlösnignen för den framtida arbetsplatsen skulle aldrig ha lkunnat genomföras utan den fantastiska insats som dedikerade BSH-anställda från olika avdelningar och senioriteter tillförde.

Case: go-to-market-strategi och implementering

BSH Northern Europe har satt sig för att genomföra en resa med ambitiösa målsättningar för att engagera sig och investera i en helt ny affärsenhet.

Nyckelintressenter i projektet inklduerade logistikchefen, marknadsförignsavdelningen och kundtjäsnten i norden och baltikum. Nyckelavdelningar (lokalt och globalt) var Controlling, produktägare för olika produktkategorier (t.ex. SDA/MDA), webbanalys, volymplanering, externa logistiktjänsteleverantörer, intern logistik samt management.

Min roll i go-to-market-projektet

Jag gick med i projektet som en projektmedlem i ”coreteamet” och assiterade projektägaren med skapandet av volym- samt finansiella modeller som lade grunden för affärscaset för de sju nordiska och baltiska länderna där projektet skulle rullas ut.

I modelleringsarbetet ingick att få fram data av god kvalité och dataintegritet i sfyte att prognostisera och modellera volymdata, historisk finansiell data och marknadspriser, logistikkostnader, marknadsföringskostnader samt annan nyckeldata.

Volymmodellen var dynamisk och gav möjlighet att justera flera parametrar samtidigt i syfte att möjliggöra genomförandet av känslighetsanalyser och simuleringar. Affärscaset inklduerade finansiell- och controllingdata som användes som bas för att ge klartecken för implementeringen av projektet i den nordiska och baltiska regionen.

Min roll involverade också att gå igenom affärscaset med jämna mellanrum med nyckelintressenter i organisationen såsom VD och finanschefen för att säkerställa att vi var på väg åt rätt håll.

Utfall

Affärscaset presenterades för koncernens management och HQ och antogs.

Att få gehör från nyckelintressenter och deras respektive avdelningar har varit en nyckelfaktor i det framgångsrika arbetet med affärscaset, likaså att skapa en god finansiell bas och antaganden för den nya affärsenheten.

Denna casetext kommer att uppdateras när projektet annonseras officiellt och rullas ut under 2022.

TJÄNSTER
– Go-to-market-strategi
– Remote Work-implementering
– Business Development
– Interimkonsult